Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Wskazówki dla autorów

REGULAMIN PUBLIKACJI PRAC W CZASOPIŚMIE „CENNE, BEZCENNE, UTRACONE”

 

1. Czasopismo publikuje oryginalne prace w języku polskim. Artykuły nadsyłane do publikacji nie powinny być wcześniej publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej, zarówno w części, jak i w całości. Prace zakwalifikowane do druku stają się własnością Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na podstawie umów zawieranych z autorami.

 2. Artykuły publikowane są w formie drukowanej. Czasopismo ukazuje dwa razy do roku, jako podwójne numery kwartalnika. Po wyczerpaniu nakładu, pismo jest publikowane w formie elektronicznej na stronie NIMOZ oraz na stronie http://issuu.com.

 3. Prace przedkładane do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: cbu@nimoz.pl lub bkobielska@nimoz.pl . Prace można również dostarczyć na płytach CD lub DVD albo nośniku USB na adres redakcji. Przesłane nośniki nie będą zwracane. Dopuszczalne formaty plików:

a)       teksty przygotowujemy w postaci dokumentu MS Word, pisanego czcionką Times New Roman, 12 pkt., z odstępem 1,5 między wierszami, marginesy 2,5; Prace mogą też być dostarczone w postaci pliku RTF.

 

b)       ilustracje należy dołączyć w osobnych plikach typu JPG (rozdzielczość min. 300 dpi)
– w tekście pracy należy zaznaczyć proponowane miejsca umieszczenia tabel i ilustracji (postaramy się wskazany układ zachować przy łamaniu tekstu, o ile będzie to możliwe).

– tabele, ponumerowane liczbami arabskimi, zaopatrzone w tytuły należy wykonać w oddzielnych plikach.

– rysunki, wykresy, fotografie należy numerować jako ilustracje i dołączyć do pracy w oddzielnych plikach. Opis ilustracji należy wykonać w odrębnym pliku. Bezwzględnie należy podać źródło ilustracji, a o ile to możliwe także autora fotografii.

– jakość wykonania ilustracji powinna zapewnić czytelność po publikacji.

– w przypadku większej ilości ilustracji, spośród których Redakcja ma możliwość wyboru, koniecznie trzeba zaznaczyć te, które powinny znaleźć się w tekście bezwzględnie.

4. Piśmiennictwo i Przypisy:

Piśmiennictwo

Na końcu pracy zamieszczamy – jeśli to konieczne – spis piśmiennictwa (Bibliografię) według następujących zasad: obowiązuje porządek alfabetyczny autorów; podajemy pełne nazwisko i imię autora (podawane są nazwiska wszystkich autorów, chyba, że ich liczba przekracza 15), tytuł pracy, nazwisko tłumacza (jeśli mamy do czynienia z przekładem), miejsce wydania, rok wydania publikacji, nazwę wydawnictwa. Tytuły książek i artykułów podajemy kursywą, tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych w cudzysłowach, normalną czcionką.

 Odnośniki w tekście do spisu piśmiennictwa (jeśli to konieczne) zaznacza się liczbami porządkowymi ujętymi w nawiasy kwadratowe.

 Przypisy

Przypisy umieszczamy po tekście właściwym artykułu (lub opcjonalnie na dole danej strony) stosując następujące zasady ich zapisu:

a)      Tytuły czasopism należy podawać w cudzysłowie.

b)      Tytuły książek i części prac, tzn. rozdziałów i artykułów, tytuły dzieł sztuki oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski należy wyodrębnić kursywą.

c)      Cytaty wyodrębniamy z tekstu głównego, zapisując je kursywą.

d)  Konieczne wyróżnienia w tekście oznaczamy pogrubioną czcionką.

e)      Przypisy powinny być sporządzane wg przykładu:

 

  • Imię Nazwisko, Tytuł (kursywą), Miejsce wydania, Rok wydania, Wydawca, s. xxx.
  • Imię Nazwisko (red.), Tytuł (kursywą), Miejsce wydania, Rok wydania, Wydawca, s. xxx.
  • Imię Nazwisko, Tytuł (kursywą), w: Imię Nazwisko, Tytuł (kursywą), Miejsce wydania, Rok wydania, Wydawca, s. xxx.
  • Imię Nazwisko, Tytuł (kursywą), w: „Tytuł czasopisma” (proste w cudzysłowie), nr lub data wydania, s. xxx.

 

  • Cytując treści internetowe stosujemy przypis wewnętrzny zawierający adres strony www oraz datę odczytu, np.www.muzealnictwo.com [dostęp: 06.12.2013].

 

5. W oddzielnych plikach tekstowych należy dołączyć do pracy:

a)        wypełniony przez Autora przedkładającego pracę do druku formularz zawierający dane niezbędne do zawarcia umowy.

b)        krótką notę o Autorze, która będzie publikowana

c)        streszczenie, które będzie tłumaczone na język angielski

 6. Autorzy otrzymują mailowo od redaktora korektę, którą powinni odesłać mu w ciągu pięciu dni od daty jej otrzymania.

 7. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułu artykułu oraz wstawiania śródtytułów oraz lidów

 8. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca

 9. Adres redakcji:

 

Redakcja "Cenne, Bezcenne, Utracone"
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa

 

Sekretarz redakcji: red. Barbara Kobielska
tel.: (+48 22) 256 96 35
e-mail:
cbu@nimoz.pl

 

 

 

Wersja do druku