Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Postępowanie w przypadku wydania wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granicę

I SKŁADANIE WNIOSKÓW
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna składa wniosek, do wojewódzkiego konserwatora zabytków lub muzeum, z którym na danym terenie wojewódzki konserwator zabytków podpisał porozumienie i przekazał swoje uprawnienia w zakresie realizacji składanych wniosków który zawiera*:

• nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
• akt o utworzeniu jednostki organizacyjnej;
• wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
• wskazanie przynajmniej 2 osób uprawnionych do podpisu wykazu wywożonych
zabytków, dołączonego do pozwolenia;
• uzasadnienie wniosku.

2. Do wniosku dołącza się:
• Inne dowody mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy - takimi dowodami mogą być min. umowy wypożyczeń zbiorów za granicę, plan wypożyczeń sporządzony przez instytucje ze wskazaniem obiektów mających wyjechać na podstawie pozwolenia.


II ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
(postępowanie dowodowe)

Zgodnie z art. 75. § 1. KPA jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.


III WYDANIE POZWOLENIA
(Organem wydającym pozwolenie jest wojewódzki konserwator zabytków lub muzeum, z którym na danym terenie wojewódzki konserwator zabytków podpisał porozumienie i przekazał swoje uprawnienia w zakresie realizacji składanych wniosków.)
1. Organ, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytku w uzasadnieniu wskazując, że:

• na wywóz zabytków przez instytucje pozwala ich stan zachowania;
• osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu znajduje się zabytek, daje rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności pozwolenia.


(Pozwolenie wydaje są na zielonych drukach skarbowych typu BA w przypadku wywozu do krajów UE i leżących poza UE. Na niebieskich drukach skarbowych typu AA wydaje się pozwolenia w przypadku wywozu do krajów leżących poza UE jedynie w przypadku gdy wywożone zabytki stanowią dobra kultury w rozumieniu art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. )

*W przypadku wywozu zabytku poza granicę UE gdy wywożone zabytki stanowią dobra kultury w rozumieniu art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. wniosek należy składać na specjalnych formularzach stanowiących załącznik do Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 752/93 z dnia 30 marca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury.

Wersja do druku