Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Kategorie zabytków - wymagane pozolenia na wywóz za granicę

Zabytki wymagające pozwolenia na wywóz za granicę
.
Pozwolenia na wywóz z kraju wymagają obecnie następujące kategorie przedmiotów:
 • zabytki archeologiczne, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć;
 • elementy stanowiące integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;
 • wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;
 • wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele, które mają więcej niż 50 i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 • mozaiki, oraz wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;
 • oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty które mają więcej niż 50 i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 • oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą samą techniką co oryginał które mają więcej niż 50 i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;
 • pojedyńcze fotografie, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
 • pojedyńcze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 000 zł;
 • pojedyńcze lub znajdujące się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
 • pojedyńcze mapy drukowane i partytury, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
 • kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 • kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 • środki transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;
 • inne kategorie, niewymienione obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami bez pozwolenia mogą być wywożone:
 • zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które są objęte procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów prawa celnego;
 • zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu ze zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz tych zabytków następuje przed upływem 5 lat od dnia dopuszczenia do obrotu;
 • zabytki przywiezione z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wywozu tych zabytków dokonuje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
 • dzieła twórców żyjących;
 • zabytki przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej i objęte kategoriami A.1 – A.15 wymienionymi w załączniku do rozporządzenia Rady (EWG) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 39 z dnia 10.02.2009), jeżeli ich wartość jest niższa od progów finansowych wymienionych w pkt B tego załącznika;
 • zabytki, które posiadają potwierdzenie wwozu wystawione przez organ celny lub Straż Graniczną.
Zabytki, które nie mogą być wywożone za granicę na stałe:
 • wpisanych do rejestru;
 • wchodzących w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • znajdujących się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisach ww. zabytki nie mogą być wywożone za granicę na stałe i ich wywóz może odbywać się jedynie na podstawie pozwoleń czasowych na wywóz zabytku. Oznacza to, że wskazane zabytki wymagają pozwolenia czasowego nawet, jeżeli ich wiek i wartość są poniżej progów wskazanych w ustawie.

Wersja do druku