Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Współpraca międzynarodowa

Strategia współpracy międzynarodowejPrezentujemy założenia strategii współpracy międzynarodowej NIMOZ na lata 2013-2019 w związku z rozszerzeniem zakresu działalności Instytutu o aktywność na forach europejskich. Działalność międzynarodowa NIMOZ, analogicznie jak działalność prowadzona w Polsce, koncentruje się wokół gromadzenia i upowszechniania wiedzy o najnowszych standardach w muzealnictwie, oraz promocji dokonań i dorobku polskiego sektora muzealnego, ze szczególnym uwzględnieniem umożliwienia poszczególnym placówkom muzealnym bezpośredniego udziału w projektach międzynarodowych. Nadrzędną ideą strategii jest prowadzenie działań na zasadzie wymiany: informacji i wiedzy – we wszystkich zakresach działalności statutowej Instytutu. Proponowane działania zmierzają do poznawania i upowszechniania najnowszych trendów w światowym muzealnictwie na terenie Polski, a jednocześnie mają na celu aktywizację polskiego sektora muzealnego i promocję na arenie międzynarodowej najważniejszych polskich dokonań w tym zakresie, bądź inicjowania dyskusji na tematy szczególnie istotne z perspektywy naszego kraju.

Projekty te w założeniu powinny dążyć do realizacji celu określonego w Raporcie „Strategia Rozwoju Muzealnictwa”, opracowanego pod kierunkiem NIMOZ: celem Strategii jest uruchomienie i wsparcie merytoryczne procesu rozwoju muzeów, jako takich instytucji kultury pamięci, które kształtują polskie życie społeczne, kondycję moralną, kulturę intelektualną i artystyczną społeczeństwa, jego tożsamość wspólnotową, poziom wykształcenia i uwrażliwienia na wartości kultury humanistycznej.

Opisane poniżej cele szczegółowe strategii zawierają przykłady konkretnych działań realizowanych przez NIMOZ od końca 2013 roku.

Cele szczegółowe:

1. Rozwój kompetencji polskiego sektora muzealnego poprzez wymianę know-how na arenie międzynarodowej i korzystanie z najnowszych rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie muzealnictwa i roli muzeum we współczesnym świecie.

1.1. Wymiana know-how w obszarze muzealnictwa i ochrony zbiorów;
1.2. Upowszechnianie wiedzy o dobrych praktykach i rozwiązań nadających się do implementacji w Polsce;
1.3. Promocja dobrych praktyk w obszarze muzealnictwa i ochrony zbiorów w Polsce na arenie międzynarodowej.

Realizowane projekty w ramach celu szczegółowego 1:

 • NIMOZ upowszechnia informacje o programach, projektach i ofertach współpracy międzynarodowej dla muzeów za pośrednictwem kanałów informacyjnych NIMOZ;
 • NIMOZ pełni rolę punktu kontaktowego w Polsce ds. Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku (EMYA), zajmuje się promocją konkursu i wspiera merytorycznie muzea kandydujące z Polski;
 • Promuje na obszarze kraju także inne konkursy skierowane do sektora muzealnego (nagrody European Museum Academy, Europanostra itp.)
 • Współorganizuje w Polsce konferencje międzynarodowe skierowane do środowiska muzealników (np. NODEM 2014)
 • NIMOZ promuje udział ekspertów z Polski jako referentów podczas międzynarodowych konferencji o tematyce muzealnej (np. NEMO Annual Meeting 2015).

2. Uwzględnienie silnego głosu państw Europy Środkowej w europejskiej i globalnej debacie nt. roli muzeów i kierunków ich rozwoju, poprzez aktywny udział NIMOZ w projektach badawczo-eksperckich.

2.1. Śledzenie najnowszych tendencji w obszarze muzealnictwa i zarządzania zbiorami publicznymi – czynny udział w międzynarodowej debacie w tym zakresie;
2.2. Budowa wizerunku NIMOZ na forum międzynarodowym jako instytucji kompetentnej, rzetelnej i wiarygodnej – podobnie jak w wymiarze krajowym – partnera w debacie nad rozwojem dziedzin związanych z muzeami i ochroną zbiorów.

Realizowane projekty w ramach celu szczegółowego 2:

 • NIMOZ jest od 2014 roku członkiem stowarzyszonych NEMO (Network of European Museum Organisations) – sieci narodowych organizacji działających na rzecz rozwoju sektora muzealnego w Europie, angażuje się w debatę nt. kondycji sektora, uczestniczy w realizowanych przez NEMO projektach i warsztatach za każdym razem dbając o uwzględnienie uwarunkowań i potrzeb muzeów w Polsce i innych krajach naszego regionu. Dobre praktyki z Polski, na podstawie informacji dostarczanych przez NIMOZ, są również uwzględniane w publikacjach NEMO.
 • NIMOZ od 2013 uczestniczy w pracach sieci eksperckiej ds. statystki muzealnej EGMUS (European Group on Museum Statistics), prezentuje dane dotyczące polskich muzeów (we współpracy z GUS), następnie poprzez porównywanie ich z informacjami przedstawianymi przez ekspertów z innych krajów europejskich, uczestnicy w procesie analizowania sytuacji i uwarunkowań sektora muzealnego w Europie i prognozowanie tendencji jego rozwoju w przyszłości. Doświadczenia z uczestnictwa w pracach grupy EGMUS są również wykorzystywane w projekcie Statystyka Muzealna, realizowanym przez NIMOZ dla muzeów polskich.
 • Przedstawiciele NIMOZ są członkami Międzynarodowego komitetu ICOM ds. bezpieczeństwa w muzeach (ICOM International Committee on Museum Security), kontynuując współpracę jaką w tym zakresie realizował d. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych. NIMOZ aktywnie uczestniczy w pracach ICMS, dostarczając informacje nt. dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa stosowanych w polskich muzeach oraz promując nowe rozwiązania w tej dziedzinie wdrażane w innych krajach.
 • W swoich projektach, w tym związanych z digitalizacją, NIMOZ wdraża najnowsze rozwiązania technologiczne stosowane na świecie. W tym celu podpisane zostały umowy o współpracy m.in. z Collections Trust oraz Getty Research Institute. Aktualnie, we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, trwa opracowywanie polskich wersji standardów.
 • NIMOZ opiniuje, za pośrednictwem MKiDN, liczne dokumenty strategiczne o randze międzynarodowej dotyczące problematyki sektora muzealnego (m.in. dla Komisji Europejskiej, Rady Europy, UNESCO).
 • NIMOZ prowadzi współpracę bilateralną z instytucjami europejskimi o podobnym profilu działalności, wymieniając doświadczenia i doskonaląc zakres swoich programów.
 • Przedstawiciele NIMOZ realizuja, na zaproszenie MKiDN, a także Rady Europy i Komisji Europejskiej, szkolenia nt. doświadczeń polskiego sektora muzealnego dla specjalistów z krajów rozwijających się (m.in. z Gruzji i Ukrainy).
 • NIMOZ przyjmuje wizyty studyjne ekspertów oraz stażystów, w tym muzealników, z innych krajów (m.in. Armenii, Gruzji, Macedonii, Mołdowy, Rumunii, Szwecji, Ukrainy), a także udziela informacji nt. polskiego sektora muzealnego zainteresowanym podmiotom z zagranicy (m.in. Finlandii, Litwy, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch).

3. Budowa wizerunku Polski jako znaczącego państwa europejskiego z niezwykle bogatym i zróżnicowanym zasobem dziedzictwa (we współpracy z innymi instytucjami wyspecjalizowanymi w tym zakresie).

3.1. Ułatwianie polskim placówkom muzealnym nawiązywania kontaktów międzynarodowych;
3.2. Rozbudowa systemu monitoringu i wymiany informacji w zakresie poszukiwania zabytków skradzionych lub wywiezionych z Polski niezgodnie z prawem.

Realizowane projekty w ramach celu szczegółowego 3:

 • NIMOZ prowadzi w imieniu MKiDN punkt kontaktowy ds. programu Heritage Plus wspierającego badania naukowe nad dziedzictwem kulturowym w ramach JPI: Cultural Heritage and Global Change współfinansowanego przez Komisję Europejską. W ramach programu w 2014 przeprowadzony został konkurs, w chwili obecnej rozpoczęła się realizacja projektów, które otrzymały wsparcie. Wśród nich są 3 projekty z udziałem partnerów z Polski.
 • NIMOZ wspiera poszukiwanie w Polsce potencjalnych partnerów z sektora muzealnego do planowanych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.
 • Utrzymuje stałe kontakty z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi (m.in. UNESCO, Interpol) w zakresie wymiany informacji i doświadczeń dotyczących przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w obszarze zabytków i dzieł sztuki.

Dla potrzeb prowadzenia współpracy międzynarodowej Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów używa w języku angielskim nazwy National Institute for Museums and Public Collections.

Informacja o działalności NIMOZ w języku angielskim, w tym stosowane nazwy poszczególnych komórek organizacyjnych i projektów Instytutu dostępne są na stronie www.nimoz.pl/en

...........................................................................................................................

Wizyta studyjna w Berlinie

Strategia współpracy międzynarodowejW dniach 18 - 19 czerwca 2015 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przebywali z wizytą studyjną w Instytucie Badań nad Muzeami (Institut fuer Museumsforschung) w Berlinie.

Instytut, funkcjonujący w ramach Fundacji na rzecz Kultury Pruskiej (Preussischer Kulturbesitz), powstał w 1979 roku. Należy do Stowarzyszenia Muzeów Narodowych w Berlinie, skupiającego 19 muzeów i 3 instytuty. Zajmuje się działaniami na rzecz rozwoju muzealnictwa w Niemczech, a zwłaszcza badaniami naukowymi, digitalizacją, archiwizacją, nowymi mediami, edukacją i zarzadzaniem w muzeach.

Podczas dwudniowego spotkania omówiono zakres działalności obu instytucji oraz podjęto szczegółowe rozmowy na temat digitalizacji muzealiów oraz statystyki muzeów.
W zakresie digitalizacji strona polska zaprezentowała informacje na temat swojej działalności jako Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji w Muzeach oraz przygotowań do projektu E-muzea. Strona niemiecka opowiedziała o doświadczeniach związanych z badaniem i standaryzacją digitalizacji w swoim kraju, m.in. przy tłumaczeniu słownika Art and Architecture Thesaurus Instutytu Getty’ego oraz w licznych projektach powiązanych z Europeaną.

NIMOZ przedstawił także działania realizowane na polu statystyki muzealnej, w tym uruchomiony 2 lata temu projekt Statystyka muzeów. Instytut Badań nad Muzeami w Berlinie prowadzi analogiczną aktywność w tym zakresie: od kilkunastu lat przesyła corocznie ankietę do muzeów niemieckich, a następnie zagregowane dane prezentuje w formie obszernego raportu. Zapoznanie się z zapleczem tego procesu, tak merytorycznym, jak i technicznym, było istotnym doświadczeniem przy pracach ewaluacyjnych polskiego projektu.

Profile działalności obu Instytutów są bardzo zbliżone, dlatego korzyści z wizyty są obopólne. Celem pierwszego spotkania było nawiązanie współpracy i wyodrębnienie obszarów, w których dzielenie się doświadczeniami będzie szczególnie cenne. Oprócz bieżącej wymiany publikacji, pracownicy NIMOZ-u dostali stałe zaproszenie do odwiedzania Instytutu w Berlinie i korzystania z jego zasobów bibliotecznych. W niedalekiej przyszłości oczekujemy rewizyty niemieckich ekspertów i podjęcia rozmów dotyczących stałych form współdziałania.

Więcej informacji na temat Institut fuer Museumsforschung

...........................................................................................................................

Wersja do druku