Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Idea projektu

Oceniając dostępny stan wiedzy na temat muzealnictwa należy uczciwie przyznać, że to wiedza bardzo wybiórcza, oparta głównie na danych makroekonomicznych gromadzonych przez GUS, na publikowanych raportach badających fragmenty działalności muzeów, a często również na naszych domniemaniach, czy intuicjach. Tak niepełne i fragmentaryczne dane nie są wystarczające z punktu widzenia instytucji i osób planujących szczegółowe strategie z zakresu muzealnictwa, w całym jego zróżnicowaniu i skomplikowaniu. Trudno w oparciu o nie tworzyć rzetelną podstawę do podejmowania działań, których celem jest całościowe wykorzystanie potencjału muzeów w Polsce i planowanie optymalnej polityki w zakresie wsparcia ich rozwoju. Planowanie wydatków, skuteczna i trafnie kierowana pomoc publiczna zależą w znacznej mierze od diagnozy sytuacji, dokonanej poprzez wiarygodne i możliwie pełne rozpoznanie sytuacji zastanej. Dopiero to umożliwi ujawnienie kondycji polskich muzeów, zbadanie ich potencjału, ale również rozpoznanie ograniczeń i zagrożeń, które mogą być istotną przeszkodą w ich statutowej i kulturotwórczej działalności.

Posiadanie informacji wiarygodnych pozwoli nam kreować i rekomendować skuteczne narzędzia wpierające rozwój polskich muzeów. Gromadzenie i opracowywanie danych sprawi, że polskie muzealnictwo będzie sektorem wyodrębnionym i opisanym, ale również możliwym do porównywania na tle muzealnictwa w Europie i, co daleko dla nas donioślejsze, by stało się podmiotem przemyślanych strategii zarówno w zakresie instytucjonalnym, jak i osobowym, które przyczynią się do spełnienia ich rzeczywistych, dobrze zdiagnozowanych uprzednio potrzeb.

Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w nowatorskim i ambitnym przedsięwzięciu. Nikt dotąd nie podjął się bowiem zbadania stanu polskiego muzealnictwa w tak kompleksowy sposób, który objąłby wszystkie instytucje muzealne, niezależnie od ich statusu prawnego, formy organizacji, wielkości, struktury, zakresu działalności podmiotowej.
Zawartość zaproponowanej Państwu ankiety była przedmiotem szerokich konsultacji, w trakcie których zwracaliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Komisji Episkopatu ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, wreszcie – Rady Programowej NIMOZ. Za życzliwe zainteresowanie i gotowość do wymiany doświadczeń, chcielibyśmy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie podziękować. Efektem konsultacji jest dokument, który przekazujemy na Państwa ręce z nadzieją na jego wyrozumiałe przyjęcie.

Realizując projekt Statystyka muzeów nie zapominamy, że jego podstawowym celem nie jest wyłącznie gromadzenie danych, ale tworzenie – w formie pierwszej tego rodzaju bazy danych w Polsce – podstaw diagnostycznych dla zmian modernizacyjnych w muzeach. Dlatego też, w miarę gromadzenie danych statystycznych, będziemy opracowywać raporty tematyczne dotyczące różnych sfer działalności muzealnej, które będą publikowane na stronie www.nimoz.pl.

Wersja do druku