Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Ochrona obiektów zabytkowych

Ochrona i bezpieczeństwo zabytków ruchomych i nieruchomych przed przestępczością i pożarem to drugi aspekt działań Działu Metod i Technik Ochronnych NIMOZ.

Biorąc pod uwagę znacznie większą skalę zagrożenia tej grupy obiektów (w porównaniu z muzeami), przez wiele lat był to jeden z istotnych kierunków działania. Działania NIMOZ w stosunku do tej kategorii obiektów mają zdecydowanie inny charakter niż w przypadku muzeów, Instytut bowiem nie ma możliwości realizacji zadań w trybie nakazowym, podobnie jak nie ma uprawnień do kontroli stanu zabezpieczenia zabytków nieruchomych. Działania prewencyjne koncentrują się zatem na indywidualnym konsultowaniu i opiniowaniu stanu bezpieczeństwa i ochrony w poszczególnych obiektach (przede wszystkim w zabytkowych obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków). Zgodnie z decyzją Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski o udzielenie dotacji na inwestycje związane z poprawą stanu zabezpieczenia technicznego podlegają opiniowaniu przez NIMOZ. Instytut organizuje również szkolenia, seminaria i konferencje skierowane do właścicieli i opiekunów zabytków nieruchomych. Dla tej grupy osób przygotowywane są również specjalistyczne wydawnictwa, które przybliżają zagadnienia związane z właściwą ochroną i zabezpieczeniem zabytków.


Ochrona przed przestępczością

W zakresie ochrony i zabezpieczenia zabytków, Dział Metod i Technik Ochronnych udziela porad i konsultacji dotyczących:

  • dokumentacji zabezpieczeń technicznych (budowlano-mechanicznych i elektronicznych);
  • doboru, rozmieszczenia i oceny urządzeń zabezpieczających;
  • sposobu ograniczenia ingerencji w materię zabytkową przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa.

Porady i konsultacje świadczone są na rzecz Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych (w tym i zabytkowych obiektów sakralnych).

Możliwe są spotkania w siedzibie NIMOZ, jak również lustracje obiektów w terenie. Te ostatnie odbywają się na wniosek właściciela lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do udziału w spotkaniach dotyczących zabytkowych obiektów sakralnych zapraszani są diecezjalni konserwatorzy zabytków.

Dział MiTO informuje również zainteresowanych o przepisach i normach, w których znajdują się podstawy prawne ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych, urządzeniach posiadających stosowne certyfikaty.


Ochrona przed pożarem

Dział Metod i Technik Ochronnych NIMOZ współpracuje na bieżąco z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, złożone zagadnienia konsultowane są z jednostkami badawczymi (między innymi z Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej). Podejmowane są inicjatywy mające na celu wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do charakteru chronionych zabytków i ich zbiorów.

Podobnie, jak w przypadku działań związanych z poprawą stanu zabezpieczenia przed przestępczością w pracach Działu MiTO wiele miejsca zajmuje przygotowanie i organizacja specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej zabytków.

Wydawanie opinii

Dział Metod i Technik Ochronnych NIMOZ może wydać na życzenie właściciela zabytku lub wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków opinię na temat opracowanych dla zabytku projektów zabezpieczeń elektronicznych. Termin wykonania opinii zazwyczaj nie przekracza 30 dni od dnia ich otrzymania.

Przesłany do NIMOZ projekt powinien być oprawiony w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. Dokumentację do NiMOZ może przesłać Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, właściciel lub administrator zabytku lub projektant (za zgodą zarządcy lub właściciela zabytku).

W przypadku kierowania do zaopiniowania projektów systemu sygnalizacji pożaru powinny być one uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. Wskazane jest również przekazanie w wersji elektronicznej szczegółowych zdjęć obiektu, co zdecydowanie ułatwia ocenę projektu i przyspiesza wydanie opinii.

Doradztwo w zakresie ochrony i zabezpieczenia zabytków

Właściciele, posiadacze zabytków i służby konserwatorskie mają możliwość uzyskania ocen i wskazówek co do ochrony i zabezpieczenia zabytków. W zależności od indywidualnych potrzeb w konsultacjach dotyczących zabezpieczenia obiektu mogą brać udział specjaliści spoza Instytutu (np. rzeczoznawcy ministra kultury i dziedzictwa narodowego). Każdorazowo zakres pomocy i terminy wizyt są indywidualnie uzgadniane z zainteresowanymi stronami.

Szczegółowych informacji udzielalą pracownicy Działu MITO:
skocewiak@nimoz.pl
kosiewicz@nimoz.pl
pkowalczuk@nimoz.pl
mdziuba@nimoz.pl

Wykaz muzeów i zabytków budowlanych

Wykaz muzeów i zabytków budowlanych

Wykaz muzeów i zabytków budowlanych, w których wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, wyznaczonych przez generalnego konserwatora zabytków w uzgodnieniu z komendantem głównym państwowej straży pożarnej.

Wersja do druku